blog
12 fev

Rus dilində 101 söz

 1. Имени (+ родительный падеж)- adına
 2. В честь (+ родительный падеж) – şərəfinə
 3. Памятник (+ дательный падеж) – abidə
 4. В среди белого дня – günün günorta çağında
 5. измениться до неузнаваемости – tanınmaz dərəcədə dəyişmək
 6. Ноготь – ногти (dırnaq – dırnaqlar)
 7. Коготь- когти (caynaq – caynaqlar)
 8. Лекарь- loğman, təbib (мужской род)
 9. Лекарство – dərman
 10. Отечество – vətən
 11. Отчество – ata adı
 12. небо – небеса (səma – səmalar – cəmlənəndə kökdən dəyişir)
 13. небесное тело – səma cismi
 14. небоскрёб – göydələn
 15. Эвкалипт – evkalipt
 16. Листья эвкалипта – evkalipt yarpaqları
 17. Гигантский эвкалипт – nəhəng evkalipt
 18. Экстракт эвкалипта – evkalipt ekstraktı
 19. Эвкалиптовый лес – evkalipt meşəsi
 20. Эвкалиптовое масло – evkalipt yağı
 21. Эвкалиптовые ветви – evkalipt budaqları
 22. Грех – günah
 23. Безгрешный – günahsız
 24. Преступление – cinayət
 25. Совершать/ совершить преступление – cinayət törətmək
 26. Вина – günah, təqsir
 27. Обвинят (НСВ)/ обвинить (СВ) – ittiham etmək, günahlandırmaq
 28. Обвинение – ittiham
 29. Обвинительный вердикт – ittiham hökmü
 30. Грабить (НСВ)/ ограбить (СВ) – qarət etmək
 31. Грабитель – qarətçi kişi
 32. Грабительница – qarətçi qadın
 33. Ограбление – qarət
 34. Воровать (НСВ)/ своровать (СВ) – oğurlamaq
 35. Вор – oğru
 36. Воровство – oğurluq
 37. Ванна – vanna
 38. Ванная – vanna otağı, hamam
 39. Наручные часы – qol saatı
 40. Песочные часы – qum saatı
 41. Часовая/ минутная/ секундная стрелка – saat/ dəqiqə/ saniyə əqrəbi
 42. Работать/ действовать как часы – saat kimi dəqiq işləmək/ fəaliyyət göstərmək
 43. Дробное число – kəsr ədəd
 44. Целое число – tam ədəd
 45. Простое число – sadə ədəd
 46. Чётное/ нечётное – cüt/ tək ədəd
 47. Натуральное/ рациональное/ иррациональное – natural/ rasional/ irrasional ədəd
 48. Под – altında
 49. Подокoнник – pəncərə altı
 50. Подстакaнник – stəkanaltı
 51. Во все времена = всегда – həmişə
 52. На все времена = навсегда – həmişəlik
 53. Медицинская справка – tibbi arayış
 54. Больничный лист – xəstəlik vərəqəsi
 55. Бюллетень – bülleten
 56. Взять/ получить бюллетень – bülleten götürmək
 57. Быть/ находиться на бюллетене – bülletendə olmaq
 58. Думай прежде, чем говорить. – Əvvəl düşün, sonra danış.
 59. Автомобильный транспорт – avtomobil nəqliyyatı
 60. Железнодорожный транспорт – dəmiryol nəqliyyatı
 61. Водный транспорт – su nəqliyyatı
 62. Воздушный транспорт – hava nəqliyyatı
 63. Наземный транспорт – yerüstü nəqliyyat
 64. Подземный транспорт – yeraltı nəqliyyat
 65. Городской транспорт – şəhər nəqliyyatı
 66. Общественный транспорт – ictimai nəqliyyat
 67. Пассажирский транспорт – sərnişin nəqliyyatı
 68. Грузовой транспорт – yük nəqliyyatı
 69. Дожить до глубокой старости – uzunömürlü olmaq
 70. Старше/ младше кого на сколько лет – Kimdənsə neçəsə yaş kiçik/böyük
 71. Читать по слогам – hecalayaraq oxumaq
 72. учебное заведение – təhsil müəssisəsi
 73. научное заведение – elmi müəssisə
 74. высококвалифицирoванный – yüksək ixtisaslı
 75. Швеция – İsveç
 76. Швейцария – İsveçrə
 77. вOйско – qoşun (Vurğulu heca böyük hərflə qeyd olunub.)
 78. войскA – qoşunlar (Vurğulu heca böyük hərflə qeyd olunub.)
 79. бесчеловечный – qeyri-insani
 80. безлюдный – seyrək məskunlaşmış və ya boş, kimsəsiz
 81. Слитный – birgə, birlikdə
 82. Стильный – şık
 83. Olduqca - Дово́льно (davólna)                   
 84. Özəlliklə - Осо́бенно (asóbenna)                 
 85. Deyəsən - Ка́жется (kа́jets’a)                       
 86. Bəlkə - Наве́рное (navе́rna)                   
 87. Əlbəttə - Разуме́ется (razumе́yets'a)                  
 88. Aydın (Aşkar) - Очеви́дно (acevídna)           
 89. Həqiqətən - Действи́тельно (destvítelna)  
 90. Səhər tezdən - Ра́но у́тром (rа́na útram)
 91. Sabaha qədər! -  До за́втра! (da zа́vtra)
 92. Tezliklə görüşənədək! – До ско́рой встре́чи! (da skóray vstrе́ci) 
 93. Xoşdur! – Приятно! (priyа́tna)
 94. Çox şadam! – О́чень рад/ра́да! (ócen rad/rа́da)
 95. Sizinlə tanış olmaq xoşdur – Прия́тно с ва́ми познако́миться  (priyа́tna s vа́mi paznakо́mits’a)
 96. Sizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm – Жела́ю вам успе́хов (jelа́yu vam uspе́xav)
 97. Çox maraqlıdır - О́чень интере́сно (ócen interе́sna)
 98. Bağışlayın – Извини́те (Прости́те) (izviníte, prastíte)
 99. Tərcümə edin, zəhmət olmasa - Переведи́те, пожа́луйста (perevedíte, pajа́lusta)
 100. Nəsə olub?  - Что-то случи́лось? (ştóta slucílas)
 101. Saat neçədir? – Кото́рый час? (katóriy cas)
738

PAYLAŞ